Organisatie

Leven met blaas-of nierkanker is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is bij een notaris opgericht. In de statuten van een vereniging staat ten minste de naam en de zetel van de vereniging, het doel van de vereniging en de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene ledenvergadering en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders.

Het bestuur van de vereniging is uit leden gekozen en deze besturen en vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur heeft ten opzichte van de ledenvergadering eigen rechten en plichten. Het bestuur en de ledenvergadering zijn gelijkwaardige organen van een rechtspersoon en kennen elk een eigen bevoegdheid.

In de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement zijn de bevoegdheden, rechten en plichten van bestuur en ledenvergadering geregeld.

Interne gedragscode

Leven met blaas- of nierkanker staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Leven met blaas- of nierkanker wordt gehanteerd.

Klachtenregeling van Leven met blaas- of nierkanker

Het bestuur en overige vrijwilligers van Leven met blaas- of nierkanker doen hun uiterste best om de leden en andere leden van de achterban van de vereniging zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Probeer dan eerst met argumenten hetgeen gebeurd is, te bespreken met diegene die het aangaat. Als u er dan met die persoon niet op een goede manier uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van Leven met blaas- of nierkanker. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe een verenigingslid of een lid van de achterban een klacht kan indienen bij Leven met blaas- of nierkanker en hoe de vereniging deze klacht afhandelt.