Waardevolle inzichten voor blaaskankerzorg in Nederland

Het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) is afgerond. Uit dit onderzoek kwamen veel relevante inzichten in de zorg voor blaaskankerpatiënten. Het doel van deze studie was inzicht geven in de kwaliteit van zorg in Nederland en deze – waar mogelijk – te verbeteren. Om dit te bereiken brachten onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling.

Inzicht in de klinische praktijk middels wetenschappelijk onderzoek 

We willen allemaal de beste zorg. Niet alleen in ons eigen ziekenhuis, maar overal in Nederland. Maar ís die zorg wel overal hetzelfde? Of zijn er verschillen tussen ziekenhuizen? Kan de zorg verder worden verbeterd en zo ja, hoe? Deze vragen zijn beantwoord in de studie BlaaskankerZorg In Beeld (BlaZIB), uitgevoerd met financiële steun van KWF Kankerbestrijding. 

Ziekenhuisvolume en postoperatieve mortaliteit 

Met de data verzameld in de BlaZIB-studie zijn veel verschillende aspecten van de blaaskankerzorg onderzocht. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de associatie tussen het ziekenhuisvolume voor radiale cystectomie (blaasverwijdering) en de postoperatieve sterfte. Uit het onderzoek bleek de kans op postoperatieve sterfte pas af te nemen vanaf een jaarlijks volume van minimaal 30, terwijl de huidige richtlijnen een volumenorm aanhouden van 20. 

Het advies van de BlaZIB stuurgroep was om de volumenorm op te hogen naar minimaal 50 ingrepen. 

Vergelijking van twee soorten chemoradiatie 

In een andere studie binnen BlaZIB is gekeken naar verschillen in toxiciteit, overleving en ziektevrije overleving van twee veel toegepaste vormen van chemoradiatie; een regiment met capecitabine en een met 5-FU als radiosensitizer. Er werden geen significante verschillen gevonden. 

Omdat chemoradiotherapie met capecitabine patiëntvriendelijker is (orale toediening, minder ziekenhuisbezoeken, minder radiotherapiebehandelingen), verdient chemoradiatie met capecitabine de voorkeur

Helaas wordt het middel voor deze behandeling op dit moment (nog) niet vergoed. Hopelijk dragen de resultaten van deze studie bij om dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. 

Kwaliteit van leven over de tijd 

Naast de klinische aspecten van de blaaskankerzorg is ook gekeken naar de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker over de tijd. Hieruit bleek dat bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker gedurende de eerste 2 jaar na diagnose, de negatieve effecten op de kwaliteit van leven ten opzichte van de baseline meting (rondom diagnose) beperkt waren. Uitzondering hierop was het cognitief functioneren (zoals geheugen en concentratie). 

Twee jaar na diagnose geven patiënten aan dat het cognitief functioneren is verslechterd. Dit heeft waarschijnlijk (deels) te maken met toenemende leeftijd. 

Patiënten met spierinvasieve blaaskanker rapporteren een tijdelijke verslechtering in fysiek functioneren. Het feit dat men rond dat meetpunt nog behandeld wordt, of herstellende is van de behandeling zal hier een rol in spelen. Verder ervaren patiënten over de tijd minder vaak negatieve gevoelens. Mogelijk komt dit doordat steeds meer duidelijkheid komt over behandelmogelijkheden en zekerheid hoe het de patiënt zal vergaan. 

Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

Binnen de BlaZIB-studie zijn nog veel meer aspecten van de blaaskankerzorg geëvalueerd. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de variatie in behandeling met neoadjuvante chemotherapie bij geopereerde patiënten en naar de variatie in het niet tumorgericht behandelen van patiënten met niet-gemetastaseerd spierinvasieve blaaskanker. 

Daarnaast zijn uitkomsten als overleving, kwaliteit van leven en de ervaringen van patiënten met betrekking tot bijvoorbeeld de informatievoorziening en besluitvorming, uitgebreid in kaart gebracht. 

Brochure met uitkomsten voor deelnemende patiënten 

Van de resultaten uit de BlaZIB-studie is voor patiënten en hun naasten een brochure gemaakt waarin op een toegankelijke wijze alle resultaten worden samengevat. Deze brochure kunt u hier downloaden (pdf). Wilt u liever een hardcopy ontvangen? Stuur dan een verzoek naar blazib@iknl.nl en de brochure wordt u gratis toegestuurd. 

Vergelijkbare berichten